• Znajdujesz się tutaj:

7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

  • wzmocnienia rangi gospodarczej WJM w Polsce i zagranicą poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach gospodarczych,
  • wzmocnienia kierunków i działań promocji gospodarczej branż oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM, realizowanych w sposób uporządkowany i konsekwentny, co przyczyni się do stworzenia silnego i jednolitego wizerunku Mazur, a także szeroko pojętego wzrostu gospodarczego obszaru,
  • repozycjonowania postrzegania wizerunku WJM nie tylko jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, ale także tworzącego klimat dla inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości,
  • promocji potencjału gospodarczego, opartego na inteligentnych specjalizacjach Warmii i Mazur jako stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw.

Podstawowe założenia projektu to:

  •     promocja realizowana pod parasolem marki Wielkie Jeziora Mazurskie,
  •     koncentracja działań na promocji MŚP – stanowiących największy potencjał gospodarki WJM,
  •     wsparcie przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM,
  •     kierowanie promocji na zewnątrz regionu.

Koncepcja promocji gospodarczej skupi się w dużym stopniu na branżach najbardziej perspektywicznych i specyficznych z obszaru KWJM – tzw. inteligentnych specjalizacjach – stanowiących fundament marki regionu – tj. ekonomii wody, produkcji żywności wysokiej jakości oraz drewnie i meblarstwie.

Wartość projektu to ok. 11,6 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 9,6 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Dodaj do zakładek Link.