Szanowni Państwo,

Informujemy, że Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. zatrudnienia o min. 27% w grupie 100 os. w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie subregionu ełckiego, należących do następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. os. długotrwale bezrobotne, os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 roku życia, os. o niskich kwalifikacjach oraz kobiety): osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo, a także os. pracujące na umowach cywilno-prawnych oraz zatrudnione na umowach krótkotrwałych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia na miesiąc przed przystąpieniem do projektu.

Projekt skierowany jest do 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn), powyżej 30 roku życia, osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz nieaktywnych/biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkotrwałych lub umowach cywilnoprawnych zamieszkujących powiat ełcki (zgodnie z KC)*, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby długotrwale bezrobotne,

– niepełnosprawne

– osoby powyżej 50 roku życia

– kobiety

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja uczestników ma charakter ciągły, termin rekrutacji to styczeń – czerwiec 2019 r.

Zgłoszeniem do udziału w projekcie jest złożenie w biurze projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ckpiu.pl

Regulamin projektu i Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej ckpiu.pl
oraz w biurze projektu: CKPiU, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Rekrutacja: Styczeń – Czerwiec 2019 r.
 2. Indywidualny Plan Działania: Styczeń – Czerwiec 2019 r.
 3. Warsztaty aktywizacyjne: Styczeń – Czerwiec 2019 r.
 4. Poradnictwo psychologiczne: Styczeń – Czerwiec 2019 r.
 5. Pośrednictwo pracy – Kwiecień 2019 r. – Czerwiec 2020 r.
 6. Szkolenia zawodowe – Marzec 2019 r.- Czerwiec 2019 r.
 7. Staże – Sierpień 2019 r. – Czerwiec 2020 r.
 8. Subsydiowane zatrudnienie- Czerwiec 2019 r.-Czerwiec 2020 r.

Miejscem realizacji projektu jest miasto Ełk, jednakże nie wykluczamy realizacji zadań projektowych w innych obszarach subregionu ełckiego jeżeli będzie to uzasadnione liczebnością grupy docelowej.
Zachęcamy do udziału w projekcie byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego „Cel Tematyczny 9 RPOWM 2014-2020”.
Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w projekcie udziela Pani Anna Grabarczyk, Tel. 731 852 494, e –mail: annagrabarczyk@drogadozatrudnienia.ckpiu.pl

Załączniki

 • doc Ulotka
  Wielkość pliku: 675 KB Pobrania: 443
Dodaj do zakładek Link.