• Znajdujesz się tutaj:

Ogłoszenie – Wójt Gminy Miłki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości:

  1. Samochód Ford Transit 125 T350. – cena wywoławcza 4 500,00 zł brutto
  2. Okna dwuskrzydłowe 4 sztuki 137cm x 180 cm – cena wywoławcza 300,00 zł brutto za sztukę
  3. Okna dwuskrzydłowe 5 sztuk 140 cm x 152 cm – cena wywoławcza 350,00 zł brutto za sztukę
  4. Łódź żaglowa Omega – cena wywoławcza 6 000,00 zł brutto.
  5. Piec żeliwny – cena wywoławcza 50 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Miłki w pokoju 101.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Miłkach nr 77 9364 0000 2005 0001 0118 0003 do dnia 9 października 2019 roku do godz. 10:00 w wysokości:

  1. Samochód dostawczy Ford Transit – 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
  2. Okna dwuskrzydłowe sztuk 4 rozmiar  137 cm x 180 cm – 30 zł (trzydzieści złotych 00/100)
  3. Okna dwuskrzydłowe sztuk 5 rozmiar  140 cm x 152 cm – 30 zł (trzydzieści złotych 00/100)
  4. Łódź żaglowa OMEGA – 300,00 zł ( trzysta złotych 00/100)
  5. Piec żeliwny – 10,00 zł (dziesięć złotych)

Sprzęt można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi: Rafał Sztemberg, Rafał Bojarski, Andrzej Kosiba

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zapłaty za wylicytowany towar. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia ruchomości.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienia przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Miłkach
– Rafał Sztemberg, Rafał Bojarski, Andrzej Kosiba pokój nr 101, Tel. (87) 4211060, 87 5559069

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 27.09.2019 r. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Miłki, na stronie internetowej www.gminamilki.pl oraz http://bip.milki.warmia.mazury.pl.

 

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.