Kumunikat – szacowanie strat w rolnictwie – susza 2021

K O M U N I K A T

Informuje się, że od dnia 9 czerwca 2020 roku   obowiązuje  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację do szacowania strat spowodowanych przez suszę, bez udziału Komisji za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych oraz szkółkach (rośliny mateczne i sady zraźnikowe).

Szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z prowadzonym  monitoringiem (System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce -SMSR), r. wystąpiła susza. Dane publikowane są w serwisie internetowym: www.susza.iung.pulawy.pl  .

Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw w SMSR uwzględniane są dwa czynniki: warunki pogodowe i podatność gleb na suszę.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą  składany za pomocą aplikacji publicznej producent rolny będzie opatrywać podpisem zaufanym. Wobec powyższego uprzejmie informujemy, iż profil zaufany można bezpłatnie założyć za pomocą serwisu Profilu Zaufanego pod adresem www.pz.gov.pl.

Producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego automatycznie wylicza szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat w dochodach gospodarstwa rolnego powyżej 30 % producent rolny będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania Wniosku o przyznanie pomocy […] do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu.

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2021 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , w zakładce Co robimy- Sprawy z zakresu ochrony środowiska , przyrody i rolnictwa- Rolnictwo – Procedury dotyczące szacowania szkód w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.  

Miłki, 25.06.2021 r.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.