• Znajdujesz się tutaj:

Wójt Gminy Miłki ogłasza konkurs na Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach

 

Wójt Gminy Miłki

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury

w Miłkach

 

 

 1. Informacja ogólne:
 2. a) nazwa i adres instytucji:

Ośrodek Kultury w Miłkach, ul. Szkolna 1 B, 11-513 Miłki

 1. b) stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:

Dyrektor Ośrodka Kultury w Miłkach , pełen etat, czas określony – 5 lat. 

 1. c) zakres podstawowych czynności:

– kierowanie pracą Ośrodka Kultury w Miłkach i reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

– realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,

– wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Ośrodka Kultury w Miłkach,

– gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Ośrodka Kultury w Miłkach,

– gospodarowanie mieniem Ośrodka Kultury w Miłkach,

– podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian Ośrodka Kultury w Miłkach, 

– współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi placówkami na rzecz mieszkańców gminy,

– podejmowanie innych działań w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka Kultury w Miłkach.

– poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowych Ośrodka Kultury w Miłkach,

 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania:

Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach może przystąpić osoba, która spełnia:

 1. a) wymagania niezbędne (formalne):

– posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440, z późn.zm.),

– stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

– dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2019, poz. 1552).

– przedstawienie autorskiego programu działalności Ośrodka Kultury przy uwzględnieniu posiadanych środków finansowych oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

 1. b) wymagania dodatkowe:

– co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w sektorze kultury,

– wykształcenie kierunkowe związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Kultury
w Miłkach (preferowane z zakresu kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa), lub doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi

– znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o imprezach masowych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków),

– umiejętność organizacji pracy, współpracy z zespołem pracowników,

– doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

– umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, motywacja do pracy.

– znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych w tym z programów unijnych.

 1. c) wymagane dokumenty:

– pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury,

– pisemny autorski program koncepcji programowo-organizacyjnej Ośrodka Kultury w Miłkach
na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka kultury, współpracy z innymi podmiotami, gospodarowaniem środkami finansowymi oraz możliwościami pozyskania środków zewnętrznych,

– kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach,

– życiorys (CV),

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,

– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość do okazania Komisji podczas posiedzenia,

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub  dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2019, poz. 1552),

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440, z późn.zm.),

– oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach przedłoży zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru Sądowego,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do zarządzenia),

– oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

III. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów:

 1. termin i miejsce złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach” w terminie do 26 lipca 2021 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Urzędu Gminy Miłki ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki.

informacje szczegółowe:

– oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

– oferty kandydatów, którzy nie spełnią wymogów niezbędnych i formalnych w zakresie kompletności dokumentacji będą odrzucone,

– dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego konkursu i zatrudniony, zostaną dołączone do akt osobowych,

– dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane kandydatom przez 1 miesiąc od daty zamieszczenia informacji o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłki: bip.gminamilki.pl za pokwitowaniem,

– nie odebrane dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zamieszczenia informacji o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłki: bip.gminamilki.pl, przez komisję w składzie: osoba zatrudniona na stanowisku ds. kadr oraz Zastępcy Wójta Gminy Miłki. Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony
do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

 1. Informacje dodatkowe, w tym informacje o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury
 2. a) Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłki, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego:
  do 21 dni od daty upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych tj. do 16 sierpnia 2021r.
 3. c) Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:

I etap – sprawdzenie warunków formalnych wymaganych dokumentów złożonych przez kandydatów
z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie, bez udziału kandydatów,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja wiedzy merytorycznej, informacji zawartych w ofercie oraz koncepcji programowo-organizacyjnej Ośrodka Kultury w Miłkach na okres  5 lat,

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 2. W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury w Miłkach , ul. Szkolna 1B, 11-513 Miłki 87 421 11 56 oraz Referatem Finansowym Urzędu Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki
 3. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

przed powołaniem wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności ośrodka kultury oraz program jego działania. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach.

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.gminamilki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gminamilki.pl.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.