Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

  

Realizator zadania w gminie Miłki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania w 2023 r.: 148.000 zł

– dotacja celowa z budżetu państwa: 114.000 zł
– środki gminy: 34 000 zł

http://gopsmilki.pl/index.php/182-posilek-w-szkole-i-w-domu-aktualnosci

Dodaj do zakładek Link.