• Znajdujesz się tutaj:

Gmina Miłki ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach działania FEWM.09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+

 

Gmina Miłki ogłasza otwarty nabór partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach
działania FEWM.09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+

 

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021-2027 Gmina Miłki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach działania FEWM.09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 1. Cel naboru:

Celem naboru jest wybór do dofinansowania projektów spełniających określone kryteria, które wśród projektów z wymaganą minimalną liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów, do wyczerpania kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru.

Wymagana minimalna liczba punktów wynosi 60 ogółem oraz minimum 60% punktów  za spełnienie każdego z kryteriów ogólnych punktowych. W ramach naboru wybrane do dofinansowania zostaną projekty mające na celu integrację  i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów.

 1. a) Wsparcie będzie zgodne z: Cel Polityki 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
 2. b) Cel szczegółowy k): Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie:
https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/94#recruitment-details

 

W ramach niniejszego konkursu wyłonionych zostanie od 1 do 2 podmiotów tworzących z Gminą Miłki partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji projektu, w tym min. 1 organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu (tj. Gminy Miłki) lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

 

 1. Wymagania dotyczące partnera:
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Doświadczenie musi być zgodne z celem partnerstwa.
 3. Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (np. ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, a także potencjału społecznego).
 4. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z punktem 2.2 Regulaminu wyboru projektów w ramach Działania FEWM.09.04).
 5. Partner w projekcie nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Miłki przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:
 2. Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu o zdeinstytucjonalizowane formy opieki, jak np. usługi asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne i inne usługi opiekuńcze, oraz innych form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 3. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.
 4. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 5. Poprawa dostępności usług i rozwój oferty wsparcia dziennego skierowanych do seniorów.
 6. Rozwój usług teleopieki (jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej).
 7. Wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji międzypokoleniowej, w tym promujących ideę wolontariatu.
 8. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (jako część projektów wspierających).
 9. Inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług, m.in. wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz wsparcie działań, które zapobiegać będą umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych długoterminowych.
 10. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania usług społecznych w społeczności lokalnej w formule deinstytucjonalizacji.
 11. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym i treningowym.
 12. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 13. a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 10 pkt
 14. b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 5 pkt
 15. c) Doświadczenie w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze, max 5 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 2. a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
 3. b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji zadań przewidzianych dla partnera
 4. c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów w zakresie włączenia społecznego

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 2. a) być sporządzone w języku polskim i złożone na wzorach formularzy stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.
 3. b) zawierać opis doświadczenia w działalności na polu włączenia społecznego, w tym przede wszystkim na rzecz osób wykluczonych z dostępu do usług, w szczególności potrzebujących wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu (tj. starsze, z problemami zdrowia psychicznego,
  z niepełnosprawnościami, przewlekle i ciężko chore) oraz opiekunów/rodzin sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wsparcia, otoczenia (o ile jego udział będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia podstawowej grupy docelowej), oraz kadry jednostek pomocowych na terenie Gminy Miłki oraz deklarowanego wkładu podmiotu w realizację celu partnerstwa.

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 2. a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.
 3. b) Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 4. c) Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach nie przysługuje odwołanie.
 5. d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
 2. a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Miłkach, ul. Szkolna 3a, 11-513 Miłki z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania FEWM.09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

 1. b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do 25 kwietnia 2024 r.
 2. c) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Zał_nr_1_Formularz_zgłoszenia_partnera_do_wspólnej_realizacji_projektu GOPS Miłki

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o współpracy Miłki

Dodaj do zakładek Link.