• Znajdujesz się tutaj:

Informujemy, że na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w Urzędzie Gminy Miłki uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informujemy, że na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w Urzędzie Gminy Miłki uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze w punkcie konsultacyjnym mogą pozyskać:

  • informacje o zasadach Programu,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, złożenia drogą elektroniczną oraz jego wydrukiem,
  • materiały informacyjne i promocyjne o programie,
  • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Celem funkcjonowania punktu jest zachęta mieszkańców do skorzystania z dofinansowania między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzania prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrz na terenie Gminy Miłki.

Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w Punkcie Konsultacyjny czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, tel. 87 555 90 54, 87 555 90 64.

O programie „Czyste powietrze”.

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

  1. Poziom podstawowy, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000,00 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000,00 zł + 1 200,00 zł za audyt energetyczny.
  2. Poziom podwyższony, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny dochód nie przekracza:

– 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji w tym poziomie wynosi 99 000,00 zł + 1 200,00 zł za audyt energetyczny.

  1. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochodów nie przekracza:

– 1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji w tym poziomie wynosi 135 000,00 zł + 1 200,00 zł za audyt energetyczny.

W Gminie Miłki zaświadczenie wydawane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Rusza nowa wersja programu 2023 „Czyste Powietrze”

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
dostępne są na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Dodaj do zakładek Link.