• Znajdujesz się tutaj:

Ocena formalna ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w gminie Miłki.

Zgodnie z działem V ust. 3 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2019 roku ocena formalna ofert dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są na stronie BIP (bip.milki.warmia.mazury.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”).

Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników oceny formalnej ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.