Zdalna Szkoła + w Gminie Miłki

Gmina Miłki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w wysokości 52 361,10 PLN na zakup komputerów przenośnych dla szkół.

W związku z wprowadzeniem w szkołach zdalnego nauczania, niektórzy uczniowie mają  utrudniony kontakt ze szkołą z powodu braku komputera lub ograniczonego dostępu. Zakupiony przez gminę sprzęt zostanie przekazany szkołom, a następnie udostępniony potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych 3+.

Dodaj do zakładek Link.