Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Przypominamy, że od 1.07.2009 r. funkcjonują fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, którymi administruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno–spożywczych. Na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43 j.t.) – cele funduszy są realizowane w oparciu o strategie promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, a także poprzez prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Funduszy Promocji.

Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19 do ustawy o funduszach promocji wprowadzono zapis umożliwiający wspieranie działań mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.

Wpłaty na fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

  • świnie żywe,
  • bydło i cielęta żywe,
  • konie żywe,
  • owce żywe,
  • zboża,
  • owoce i warzywa,
  • drób żywy,
  • ryby.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka naliczane są w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka.

Z dniem 01.08.2019 r. został utworzony Fundusz Promocji Roślin Oleistych – wpłaty w tym przypadku wynoszą 0,2% wartości netto towarów.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedsiębiorcy (z wyłączeniem pierwszych podmiotów skupujących mleko) składają deklaracje do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji – w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego do Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn. Deklaracja powinna zostać złożona do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

W ramach ułatwienia podmiotom rozliczania zobowiązań umożliwiono złożenie deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ Warunkiem elektronicznego złożenia deklaracji jest posiadanie Profilu Zaufanego. Deklarację można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5248876, na stronie internetowej KOWR pod adresem www.kowr.gov.pl/promocja w zakładce fundusze promocji lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.

Dodaj do zakładek Link.