• Znajdujesz się tutaj:

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach zadań:

 1. rozwój kultury fizycznej
 2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. rozwój turystyki
 6. pomoc społeczna
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 9. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 10. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 11. realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 12. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim.
 13. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W w/w generatorze podane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań oraz szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach on-line dot. praktycznych informacji nt. zlecanych zadań, udzielanych dotacji, zasad udziału w ogłaszanych konkursach, sporządzania ofert konkursowych itp. Spotkania planowane są w 2 terminach: 27 stycznia (w godz. 14-16) i 3 lutego (w godz. 15-17). Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl . W zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany link do spotkania, dzień przed jego organizacją.

 

Źródło i dokumenty: https://bip.warmia.mazury.pl/1966/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2022-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html?page=1

Dodaj do zakładek Link.