Zapytanie ofertowe odśnieżanie 2022/2023

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  

            Gmina Miłki składa zapytanie ofertowe w trybie zapytanie o cenę dla zamówień o wartości poniżej 130 tys.zł, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miłki nr 15/2021 z dnia 11.02.2021 roku na zadanie pn:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023

 1. Sposób realizacji usługi :
 1. Usługi będą uruchamiane niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub na każde zlecenie upoważnionego pracownika zamawiającego nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zlecenia . Karta pracy sprzętu z opisem daty i czasu pracy, rodzaju sprzętu i lokalizacji miejsca odśnieżania ma być potwierdzona przez sołtysa lub inną upoważnioną osobę. W pierwszej kolejności należy odśnieżać drogi szkolne oraz drogi do rolników, od których odbierane jest mleko. W przypadku zgłoszeń mieszkańców o pilnych wyjazdach związanych z chorobą lub innymi nagłymi zdarzeniami losowymi Wykonawca zobowiązany jest podjąć odśnieżanie drogi w terminie ustalonym indywidualnie z mieszkańcem lub sołtysem wsi. W wypadku stwierdzenia przez zamawiającego nie przystąpienia lub nie wywiązywania się z prawidłowej realizacji zamówienia, zamawiający ma prawo zlecić odśnieżenie dróg innej jednostce, przy czym kosztami tego zlecenia będzie obciążony, oprócz kary umownej wybrany wykonawca.
 2. Likwidacja śliskości będzie polegała na posypywaniu piaskiem śliskich, lub oblodzonych odcinków dróg i będzie uruchomiana na zlecenie upoważnionego pracownika zamawiającego nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zlecenia.
 3. Należności za wykonane usługi regulowane będą przez zamawiającego w okresach co najmniej miesięcznych, na podstawie wystawianych przez wykonawcę faktur lub rachunków, wraz z załączonymi, potwierdzonymi przez Zamawiającego kartami pracy sprzętu z podziałem na rodzaje sprzętu. Obliczenie należności za wykonaną usługę będzie wynikało z sumy maszynogodzin, potwierdzonej przez Zamawiającego pracy sprzętu przy odśnieżaniu (bez dojazdu, awaryjnych przestojów itp.) pomnożonej przez współczynnik wg poniższej tabeli zgodny z rodzajem użytego sprzętu oraz cenę ofertową.
 4. Współczynnik stosowany do stawki ofertowej w zależności od rodzaj sprzętu:
 1. ciągnik z pługiem dwustronnym –  0,8
 2. ciągnik z pługiem jednostronnym – 0,7
 3. samochód z pługiem- 1,0
 4. koparko – ładowarka 0,9
 5. równiarka- 1,0
 6. ładowarka, fadroma- 1,0
 7. nośnik samochodowy z pługiem pod piaskarkę P-3- 1,0
 1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, do 15.04.2023r.
 2. Zamówienie będzie realizowane w częściach I-III. Szczegółowy podział na części w załączeniu.

 

 1. W ofercie prosimy o podanie proponowanej podstawowej ceny ofertowej za 1 m-g (brutto) odśnieżania, ceny 1t piasku do usuwania śliskości oraz podanie nr Obwodu odśnieżania (części zamówienia), który oferent zobowiązuje się odśnieżać. Oferty należy składać pisemnie, na druku ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert”– z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 • Termin składania ofert: do 18.11.2022 godz. 10.00
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18.11.2022 godz. 10.15 w pokoju nr 112 Urząd Gminy w Miłkach, ul. Mazurska 2.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, Sekretariat pokój Nr 9.

Osoba do kontaktów: Andrzej Kosiba Tel. 87 421106

 

W załączeniu:

 1. Zał. nr 1 Szczegółowy podział na części
 2. Zał. Nr 2 Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 3 Projekt umowy

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.