• Znajdujesz się tutaj:

Zmiany w programie pomocy dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 ze zm.), wprowadzone zostały zmiany w programie pomocy dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W związku z wprowadzeniem zmian został opracowany zaktualizowany formularz wniosku, do którego należy dołączyć kopie faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co
najmniej 5 000 brutto. Wniosek o udzielenie pomocy wraz z kopiami faktur należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2022 r.

Nowy formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Dodaj do zakładek Link.