• Znajdujesz się tutaj:

Wójt Gminy Miłki ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Miłki

Wójt Gminy Miłki ogłasza nabór na zastępstwo

na stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Miłki

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa, proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy w Miłkach, w terminie do 30.06.2023 r. do godz. 9:00

Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia lipiec 2023 r.
 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 KP.

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Wymaganie niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Prawo jazdy kategorii B;
 6. Umiejętność obsługi komputera.

Zakres zadań wymaganych na stanowisku:

 1. Planowanie i ustalania kosztów budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych
 2. Prowadzenie spraw zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych;
 3. Prowadzenie spraw związanych z właściwym oznakowaniem dróg oraz utrzymaniem
  w należytym stanie znaków drogowych;
 4. Zarządzenie siecią dróg gminnych;
 5. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego, drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
 6. Organizowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych;
 7. Przyjmowanie wniosków dotyczących lokalizacji w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową, naliczanie, egzekwowanie i rozliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń;
 8. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych;
 9. Prowadzenie i nadzór bieżącego utrzymania, remontów i eksploatacji dróg, ulic, placów gminnych , itp.
 10. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem, zamykaniem i obsługą cmentarzy komunalnych oraz wojennych;
 11. Nadzór nad pracownikami gospodarczymi;
 12. Zamówienia publiczne w zakresie prowadzonych spraw;
 13. Energia elektryczna, usługi dystrybucyjne mienia gminnego;
 14. Nadzór nad remontami budynków stanowiących mienie gminne.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 1. życiorys (CV);
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 1. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 3. inne kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata, że nie  był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
 7. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 530).

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie.

 

Miłki, 20.06.2023 r.

ogłoszenie na zastępstwo (1) UG Milki 06_2023

Dodaj do zakładek Link.