• Znajdujesz się tutaj:

Ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE
o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu
w 2024 roku w gminie Miłki

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), w związku z ogłoszeniem
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi
pozarządowemu w 2024 roku w gminie Miłki (Zarządzenie nr 15.2024 Wójta Gminy Miłki z dnia
27 lutego 2024 r.) Wójt Gminy Miłki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków
komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.
1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić maksymalnie trzy osoby wskazane przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie składają ofert w danym konkursie.
2. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
1) być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu,
3) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.)
3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie:
1) formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2) oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
14 RODO, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
3) klauzuli informacyjnej, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia
i dostarczenie dokumentów w terminie do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 15.00 do
Urzędu Gminy Miłki (drogą pocztową lub osobiście do sekretariatu urzędu,
ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki)
4. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i klauzulą o których mowa w ust. 3
ogłoszenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których
podmiot występuje.
5. Zadaniem komisji konkursowej będzie merytoryczna ocena ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5) turystyka i krajoznawstwo
6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Posiedzenia komisji odbywać się
będą w Urzędzie Gminy Miłki.
7. W przypadku zgłoszenia się więcej niż trzech kandydatów, wyboru przedstawicieli
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dokona Wójt Gminy
Miłki w oparciu o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne
podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Ogłoszenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19.2024 docx

Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia

Oświadczenie Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

Formularz zgłoszenia Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia

Dodaj do zakładek Link.