• Znajdujesz się tutaj:

Nabór na stanowisko: Konserwator oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalno – Rolnych Sp. z o.o. w Miłkach
ogłasza nabór na stanowisko

Konserwator oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych

I. Wymagania podstawowe od kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. prawo jazdy kat. B oraz B+E lub T
II. Zadania wykonywane na stanowisku
1. bieżąca obsługa urządzeń na oczyszczalniach ścieków oraz sieciach kanalizacji
sanitarnych,
2. transport nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym (ciągnik + beczka),
3. prace remontowe na sieci kanalizacji sanitarnej,
4. usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
III. Dodatkowe wymagania od kandydata:
1. samodzielność,
2. uczciwość, życzliwość, dyspozycyjność,
3. umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
4. gotowość do pracy w systemie zmianowym,
IV. Warunki pracy
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
2. Umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas określony lub
nieokreślony,
V. Wymagane dokumenty
1. życiorys – CV (z dopiskiem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem RODO)
2. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres :
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Rolnych Sp. z o.o. ul. Lipowa 23, 11-513 Miłki,
lub mailowo na adres prezes@pukrmilki.pl
VII. Inne informacje
1. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
2. Osoby wybrane na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni w wyniku naboru, zostaną zwrócone
kandydatom.
4. Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania
przyczyn.

Prezes Zarządu

/-/Maciej Czepaniewski

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Spółka z o.o., z siedzibą w Miłkach, ul. Lipowa 23,
11-513 Miłki, posiadające numer NIP: 845-17-21-993 oraz numer REGON: 510919530, nr telefonu
87 42 11 081, e-mail: pukrmilki@list.pl (zwane dalej: „Administratorem”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem iodo@pukrmilki.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ Kodeksu
pracy) są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z realizacją obecnego
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia RODO), natomiast inne
dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4. Jeśli w dokumentach są zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
Rozporządzenia RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a
Rozporządzenia RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora,
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie danych wymaganych przez art.
221 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podanie przez Państwa innych
danych jest dobrowolne.
7. Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną
odebrane w ciągu 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji to zostaną one zniszczone.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Dodaj do zakładek Link.