UWAGA UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW – Granty PPGR – KOMPUTERY

Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ważny komunikat dotyczący uzupełnienia dokumentów !!!

W związku z wprowadzoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń.

Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Gmina Miłki w związku z powyższym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do programu „Granty PPGR” o uzupełnienie dokumentów poświadczających:

1. Fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR lub inne dokumenty wydane przez instytucję organu publicznego poświadczające zatrudnienie w PGR).

2. Stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR (np. odpisy aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty poświadczające ten fakt).

Ważne!
  1. W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich autentyczność z oryginałem– kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą i podpisem.
  2. Dokumenty należy złożyć z wraz z pismem przewodnim lub informacją umożliwiającą pracownikowi urzędu powiązanie ich z właściwym oświadczeniem.
  3. osoby składające kopie dokumentów powinny przygotować kserokopię we własnym zakresie.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 10 grudnia br. do godz. 15:00

-w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Miłki, ul. Mazurska 2 w godzinach pracy urzędu,

– lub elektronicznie (w formie skanu poświadczonego za zgodność
z oryginałem) na adres: urzad@gminamilki.pl

UWAGA:

– Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcia.

– Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

 

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.