Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Giżyckim na 2018 rok.

SZANOWNI PAŃSTWO

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.

W 2018 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, jeden prowadzony przez powiat, drugi prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany w 4 miejscach.

Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:

w Giżycku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 GiżyckoPorad udzielają:

adwokaci i radcy prawni
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00

 

      w Miłkach            w Rynie       w Kruklankach w Wydminach
Ośrodek Kultury w Miłkach
ul. Szkolna 1B,

11-513 Miłki

Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Urząd Gminy w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Urząd Gminy w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy
Punkt prowadzi: Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa Punkt prowadzi: Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa Punkt prowadzi: Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa Punkt prowadzi: Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa
Dni i godziny otwarcia: Dni i godziny otwarcia: Dni i godziny otwarcia: Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-14.00 Wtorek 9.00-13.00
Piątek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00 Czwartek 8.00-12.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

 

Kto jest osobą uprawnioną
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):

1)     której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)     która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3)     która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)     która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)     która nie ukończyła 26 lat, lub
6)     która ukończyła 65 lat, lub
7)     która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8)     która jest w ciąży (uzyska informacje w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Jaki dokument należy przedłożyć
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:

1)     przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2)     przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3)     przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)     przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5)     przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
6)     złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w w/w punktach od 1do 4;
7)     przedłoży dokument potwierdzający ciążę.

Jakie należy złożyć oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).
Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów (pkt 1-5).

Jaką można uzyskać poradę

Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc prawną:

1)     poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)     udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Zdjęcie

Dodaj do zakładek Link.