Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku…

…zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobówdotyczące Działań:

5.1 Gospodarka odpadowa

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe.

Termin: 8 lutego 2018 r. w godzinach 10.00- 13.00

Miejsce: EŁK, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 5 lutego 2018 r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

Dodaj do zakładek Link.