• Znajdujesz się tutaj:

Wystartował nabór do XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Maturzysto! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16.00) wypełnia wniosek on-line.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i spełnia łącznie następujące kryteria:

  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzi z rodziny, w której co najmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • osiągnął na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu,
  • pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.688 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2019 r.),
  • jest obywatelem polskim lub posiadającym Kartę Polaka.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży. W roku akademickim 2019/20 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16.00) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami składa do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020” (segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

Po dodatkowe informacje prosimy się kierować do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
Paweł Mróz, tel. (89) 524-88-95, pokój 221
Marcin Bąk, tel. (89) 524-88-94, pokój 219
Monika Sękowska, tel. (89) 524-80-00

lub bezpośrednio do administratora programu:

Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (42) 632-59-91, 631-95-58
fax: (42) 630-27-81

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu:  Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodaj do zakładek Link.