PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI

Gmina Miłki realizuje projekt „Planowanie z mieszkańcami” przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych”. W ramach projektu pozyskany został grant w wysokości 19 277,57 zł. Działania odbywać się będą w czterech etapach: Diagnoza, Informowanie, Zasięganie Opinii, Informacja Zwrotna. Dla Gminy powstanie Indywidualny Plan Konsultacji (IPK), opracowany we współpracy beneficjenta i gminy. Każdy IPK powstanie w oparciu o ramowy plan konsultacji, jak i doświadczenia własne wnioskodawcy oraz partnera, członków Zespołu Eksperckiego, wspieranej gminy z zastosowaniem dobrych praktyk z oficjalnych publikacji i stron internetowych. Czas trwania i rodzaj działań konsultacyjnych uzależnione są od indywidualnych potrzeb naszej gminy. Każdy IPK realizowany będzie z zastosowaniem co najmniej trzech narzędzi (technik) konsultacyjnych, a co najmniej jedna z tych technik będzie narzędziem internetowym. Zastosowanie kilku technik służy zachęceniu do udziału w konsultacjach jak największej liczby mieszkańców. Innowacyjna forma spotkań, kontaktów i podejmowania decyzji będzie nie tylko zachętą do wzięcia udziału w konsultacjach, ale także do faktycznego włączenia się w ten proces. Jednocześnie możliwe będzie tworzenie nowej jakości w kontaktach gmina-mieszkańcy i nabywanie ważnych kompetencji przez pracowników administracji samorządowej oraz mieszkańców. Jest to sposób na pozyskiwanie opinii, stanowisk, propozycji od osób, które w pewien sposób dotkną (bezpośrednio lub pośrednio) skutki proponowanych przez administrację działań. Konsultacje społeczne, dotyczące planowania przestrzennego są dla Gminy ustawowo obowiązkowe, jednak biorąc pod uwagę liczbę osób partycypujących dostrzegamy pewien problem związany z frekwencją. Decyzje podejmowane przez samorząd lokalny powinny być realizowane w porozumieniu i współpracy z mieszkańcami. Pozwoli to na budowanie wspólnoty lokalnej, tworzenie rozwiązań, odpowiadających potrzebom użytkowników oraz usprawnienie i ulepszenie podejmowania decyzji.

W wyniku działań chcemy utworzyć „kanał” komunikacji z mieszkańcami oraz wypracować odpowiednie techniki, pozwalające na realizację założonych celów przy zaangażowaniu społeczeństwa lokalnego.

Gmina do procesu poszerzonych konsultacji społecznych wytypowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Konsultacje Społeczne: http://gminamilki.pl/konsultacje-spoleczne/. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w projekcie!

Dodaj do zakładek Link.