• Znajdujesz się tutaj:

Zarządzenie nr 62.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 05 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.