• Znajdujesz się tutaj:

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW TZW. UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego mając na celu zapewnienie możliwie najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące:
1) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

2) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińskomazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Spotkanie odbędzie s w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 1000, w formie online przy użyciu aplikacji webex.

Informacje organizacyjne:
Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Projekty tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/ , w zakładce: „Konsultacje społeczne”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast, następnie chętne do zabrania głosu osoby będą miały
2 minuty na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków. Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi zostaną rozpatrzone po spotkaniu konsultacyjnym.
Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres a.nowik@warmia.mazury.pl wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 18 stycznia br.

Jednocześnie przypominamy, że konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych potrwają do 21 stycznia 2022 r. włącznie. Do tego czasu można składać uwagi do
ww. projektów uchwał zgodnie z procedurami określonymi na stronie
https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne przy użyciu formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.