• Znajdujesz się tutaj:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Miłki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

 

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

 

Zamawiający:

Gmina  Miłki

11-513 Miłk ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60

e-mail: urzad@gminamilki.pl

https://bip.gminamilki.pl/

 

 1. 1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Miłki (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego załączony do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia :

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:

 1. Certified Internal Auditor (CIA)
 2. Certified Information System Auditor (CISA)
 3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
 4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
 5. Certified Information Security Manager (CISM)
 6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
 8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
 10. Certified Reliability Professional
 11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że przeprowadził minimum 1 audyt w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:

 • kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 • kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu;
 • referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie audytu

5 .Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 2. Wykonawca złoży ofertę na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina” na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 I 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i referencje.

lub prześle na pocztę elektroniczną: urzad@gminamilki.pl

 1. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2022 r. do godz. 12.00
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie

3) Projekt umowy

3) Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

 

Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, reprezentowany przez Wójta Gminy Miłki. Może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez korespondencję tradycyjną lub mailowo pod adresem : iodo@gminamilki.pl

 

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy.

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.