• Znajdujesz się tutaj:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.

Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego wywiązywania  się z obowiązków wynikających z RODO.

Organizacja zgłaszająca się do programu zobowiązana jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od lipca 2023r. do grudnia 2023 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby;

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się szkoleniem w formie online pt. „RODO w organizacji pozarządowej”, w terminie 26 – 27 lipca br. Po szkoleniu ekspert wybierze siedem organizacji, z którymi będzie umawiać się na doradztwa indywidualne w celu wspólnego opracowania dokumentów RODO uwzgledniających specyfikę działalności danej NGO. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

W ramach programu dla 7 NGO opracowane zostaną dokumenty RODO.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście lub elektronicznie – skan formularza) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo.

Do pobrania:
– Formularz zgłoszenia do programu

– Program szkolenia

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w programie szkoleniowo-doradczym będzie decydować opis dotychczasowej działalności organizacji m.in. w zakresie wolontariatu, a także uzasadnienie potrzeby udziału w programie.

Więcej informacji dot. zgłoszenia: tel. 513 568 011, e-mail: doradca@mazurylgr.pl oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO.

Ekspert: Marta Gawejko: Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego
i gospodarczego. Posiada doświadczenie z zakresu ochrony danych w NGO, w tym
w projektach realizowanych z dofinansowaniem krajowym i unijnym. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” program szkolenia RODO w NGOw Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzania bezpieczeństwem informacji” w Szkole Głównej Handlowe w Warszawie. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

program szkolenia RODO w NGO

formularz-zgłoszenia nowy

Dodaj do zakładek Link.