• Znajdujesz się tutaj:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.
W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 8 opiekunów osób z niepełnosprawnością (1 – to rodzic/opiekun dzieci, 7 – rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym) oraz dla 5 rodziców/opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 134 509,44 zł
Całkowita wartość: 134 509,44 zł
Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – numer tel.: 87 555 90 50
Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 uzyskać można na stronie internetowej:
Dodaj do zakładek Link.