• Znajdujesz się tutaj:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach
konkursu
FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+

 

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 Gmina Miłki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności.

 1. Cel naboru:

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają działania w zakresie integracji i zwiększenia dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych, w tym do dzieci i młodzieży.

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 • usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym:

– wsparcie rodzin w niwelowaniu ich deficytów, w tym w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

– usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, przebywających w rodzinach, jak również w różnego rodzaju instytucjach całodobowych (np. w ośrodkach wychowawczych),

– wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji rodzin, w tym promujących ideę wolontariatu;

 • usługi interwencji kryzysowej;
 • usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy domowej oraz w zakresie kompleksowej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem (i ich rodzinom);
 • inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/95

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

W ramach niniejszego konkursu wyłonionych zostanie od 1 do 2 podmiotów tworzących z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji projektu, w tym min. 1 podmiot ekonomii społecznej (w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, aktualnej na dzień ogłoszenia naboru).

 1. Wymagania dotyczące partnera:
 • Partnerem w projekcie może być podmiot ekonomii społecznej (w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, aktualnej na dzień ogłoszenia naboru) posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/ lub wsparcia rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w szczególności w zakresie realizacji wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia z obszaru gm. Miłki.
 • Partnerem w projekcie może być także podmiot, który posiada doświadczenie na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, w tym realizacji, organizacji wsparcia, koordynacji i współpracy przy realizacji działań w zakresie aktywizacji społecznej, działań edukacyjnych i rozwojowych osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia uprawniający m.in. do świadczenia doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.
 • Partner w projekcie nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

Wsparcie zaplanowane w projekcie musi być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

– osoby lub rodziny najbardziej potrzebujące pomocy, w szczególności dzieci i młodzież wymagające wsparcia, rodziny z dziećmi, w tym doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych, osoby potrzebujące interwencji kryzysowej, osoby doświadczone przemocą lub pokrzywdzone przestępstwem, osoby zagrożone uzależnieniami, mieszkające w Gminie Miłki, tj. poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna (zgodnie ze Strategią ZIT MOF Olsztyn) oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku (zgodnie ze Strategią ZIT MOF Ełku),

– otoczenie (o ile jego udział będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia podstawowej grupy docelowej),

– kadry jednostek pomocowych.

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 2. a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 10 pkt
 3. b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 5 pkt
 4. c) Doświadczenie w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze, max 5 pkt
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 2. a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
 3. b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera
 4. c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie włączenia społecznego
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 2. a) być sporządzone w języku polskim i złożone na wzorach formularzy stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.
 3. b) zawierać opis doświadczenia w działalności na polu włączenia społecznego, w tym na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz deklarowanego wkładu podmiotu w realizację celu partnerstwa.
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 2. a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach.
 3. b) Na podstawie decyzji Kierownika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 4. c) Od decyzji Kierownika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach nie przysługuje odwołanie.
 5. d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
 2. a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, Szkolna 3, 11-513 Miłki z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności.
 3. b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do 19 kwietnia 2024 r.
 4. c) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Miłkach
Ewelina Byrwa

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu GOPS Miłki

Zał_nr_1_Formularz_zgłoszenia_partnera_do_wspólnej_realizacji_projektu GOPS Miłki

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o współpracy Miłki

Dodaj do zakładek Link.