Szacowanie szkód w rolnictwie. Informacje

Szanowni Państwo,
w związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominam, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą)producenci rolni obowiązkowo będą musieli składać za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś
szkodę rolniczą” do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Adres internetowy pod którym będzie dostępna aplikacja suszowa na 2024 r. zostanie Państwu przekazany w późniejszym terminie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.1), producent rolny może ponadto, wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Wzór wniosku nr 3 rolnika do gminy 2024 r.– Susza, znajduje się na stronie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Co robimy>> Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa>>Rolnictwo. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności 2024. Komisje powinny oszacować szkody w okresie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego tych szkód, nie później jednak niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.
Komisja nie sporządza protokołu z oszacowania tych szkód, jedynie notatkę (protokół generowany jest tylko i wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji). Komisja składa raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje
uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód. Wydruk raportu z aplikacji przed wysłaniem do wojewody musi zostać podpisany przez wszystkich członków komisji. Jednocześnie informuję, że w przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, straty szacowane są tak jak
dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. W związku z powyższym producenci rolni powinni kierować wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych tymi zjawiskami do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zgodnie z informacją zamieszczoną na wzorach wniosków, tj. do gminy gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa (wzór nr 1), a jeżeli grunty gospodarstwa położone są na terenie innej gminy lub gmin w województwie warmińsko – mazurskim, w których jednocześnie wystąpiły szkody (wzór nr 2 – uproszczony). Wzory wniosków, zasady szacowania szkód oraz zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o powołaniu komisji umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Co robimy >> Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa >> Rolnictwo. Zachęcam do zapoznania się z publikowanymi, co dekadę przez IUNG w Puławach, raportami
z monitoringu suszy rolniczej, które obrazują zagrożenie suszą upraw rolnych w poszczególnych gminach województwa warmińsko – mazurskiego
Przekazując powyższe, proszę o zapoznanie się z aktualnymi informacjami w sprawie szacowania strat zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu.

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Beata Faltynowska
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Dodaj do zakładek Link.