Wójt Gminy Miłki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości:

  1. Samochód Specjalny Pożarniczy STAR– cena wywoławcza 6.000,00 zł brutto.
  2. Łódź żaglowa OMEGA – cena wywoławcza 11.800,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Miłki
w sali konferencyjnej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Miłkach nr 77 9364 0000 2005 0001 0118 0003 do dnia 9 marca 2018 roku do godz. 10:00 w wysokości:

1. Samochód Specjalny Pożarniczy STAR – 600,00 zł (sześćset złotych 00/100).

2. Łódź żaglowa OMEGA – 1.180,00 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

Sprzęt można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi: Rafał Sztemberg, Bronisław Kołodko.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zapłaty za wylicytowany towar. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia ruchomości.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienia przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Miłkach
– Rafał Sztemberg pokój nr 101, Tel. (87) 4211060.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 27.02.2018 r. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Miłki, na stronie internetowej www.gminamilki.pl oraz http://bip.milki.warmia.mazury.pl.

 

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Dodaj do zakładek Link.