Projekt „zdalna Szkoła „

W dniu 23 kwietnia 2020  r. Wójt Gminy Miłki  w  imieniu Gminy Miłki zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 1611/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 44 280,00 zł.

W ramach tego projektu nasze szkoły w niedługim czasie zostaną doposażone w 20 nowych laptopów, które pomogą uczniom i nauczycielom w zdalnym nauczaniu.

Dodaj do zakładek Link.