Program współpracy 2022

Wójt Gminy Miłki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok.

11 października 2021 roku o godz. 16:05 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Uwagi i propozycje do projektu można również składać, poprzez wypełnienie załączonej ankiety konsultacyjnej.

Ankiety można złożyć na jeden z wymienionych sposobów, w terminie
od 6 października do 29 października 2021

➢ mailem na adres: urzad@gminamilki.pl

➢ osobiście w Urzędzie Gminy

➢bądź pocztą na adres:

Urząd Gminy Miłki
ul. Mazurska 2
11-513 Miłki

z dopiskiem „Program współpracy 2022”

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.