• Znajdujesz się tutaj:

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:
a) zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, zgodnie z wykazem miejscowości, który zostanie opublikowany na stronie Programu,
b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) – osoby zatrudnionej niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej, która zostanie opublikowana na stronie Programu,
c) nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych albo zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski/oświadczenia rodziców o udział w projekcie znajdą Państwo w załącznikach .

* Rodzice dzieci w wieku podstawowym mogą złożyć wniosek o udział w projekcie przez sekretariat szkół lub w siedzibie Urzędu Gminy Miłki.

* Rodzice dzieci w wieku ponadpodstawowym składają wnioski bezpośrednio do Urzędu Gminy Miłki

Nabór trwa do 5 listopada 2021 r. wnioski Rodziców wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych przyjmujemy do 29 października 2021 r.

 

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.