• Znajdujesz się tutaj:

Przedłużono termin | Oświadczenie o wyjściu nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami

Przypominamy, że w związku z nowym przetargiem na odbiór i transport odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają możliwość wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.

Na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r. Zarząd Związku podjął decyzję o wydłużeniu dotychczasowego terminu (21 kwietnia 2023 r.) składania pisemnych oświadczeń o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek do dnia 19 maja 2023 r.

Złożone oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie pozostaniem w systemie, przez cały okres obowiązywania nowej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych.

Dodaj do zakładek Link.