• Znajdujesz się tutaj:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ogłasza otwarty nabór partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach
konkursu
na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
„Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”
Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021-2027 Gmina Miłki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”.

 1. Cel naboru:

Celem konkursu jest skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”, aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania. Skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna, która pierwotnie nosiła nazwę Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON. Celem modelu jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy
i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież, w jej najbliższym sąsiedztwie.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/#Informacje%20o%20naborze

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

W ramach niniejszego konkursu wyłonionych zostanie od 1 do 3 podmiotów tworzących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłkach partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji projektu, w tym min. 1 organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu (tj. Gminy Miłki) lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

 1. Wymagania dotyczące partnera:

1) Partnerem w projekcie może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans lub aktywizacji społecznej, zdobyte na obszarze realizacji projektu (tj. Gminy Miłki) lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

2) Partnerem w projekcie może być także podmiot, który posiada doświadczenie na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, w tym realizacji, organizacji wsparcia, koordynacji i współpracy przy realizacji działań w zakresie aktywizacji społecznej, działań edukacyjnych i rozwojowych osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia uprawniający m.in. do świadczenia doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

2) Partner w projekcie nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

Projekt będzie skierowany do min. 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy – dzieci, rodzice, dziadkowie, osoby zamieszkujące wspólnie z rodziną, itp. Realizacja lokalnego systemu wsparcia dla zrekrutowanych rodzin, zgodnie z modelem będzie obejmowała pakiet podstawowy oraz wybrane elementy z pakietu rozszerzonego oraz mogą uwzględniać elementy animacji samopomocy sąsiedzkiej.

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria

 • a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 10 pkt
 • b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 5 pkt
 • c) Doświadczenie w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze, max 5 pkt

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
 • b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera
 • c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów w zakresie włączenia społecznego

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • a) być sporządzone w języku polskim i złożone na wzorach formularzy stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.
 • b) zawierać opis doświadczenia w działalności na polu włączenia społecznego, w tym przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży wspierania rozwoju lub wyrównywania szans na terenie Gminy Miłki oraz deklarowanego wkładu podmiotu w realizację celu partnerstwa.

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 1.  Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.
 2. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach dokona się wyboru podmiotu,
  z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3.  Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Sposób i termin składania ofert:

 • Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Szkolna 3a, 11-513 Miłki z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu pn. „Wygrana rodzina”.
 •  Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do 22 marca 2024 r.
 •  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Miłki, 01.03.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Miłkach

Ewelina Byrwa

 

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu GOPS Miłki

zalnr1formularzzgloszeniapartneradowspolnejrealizacjiprojektu-gops-Miłki

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-wspolpracy-GOPS Miłki

Dodaj do zakładek Link.